Які зміни виникають в периферичної крові при фізичних навантаженнях

Фізіологічні зміни системи крові у стані спокою

Перші роботи, присвячені вивченню стану системи крові у спортсменів, відносяться до кінця минулого сторіччя. У цих та подальших дослідженнях розглядалися зміни периферичної крові, що виникають як під впливом гострої фізичного навантаження, так і внаслідок систематичної спортивної діяльності.

Вплив систематичної спортивного тренування на кількість лейкоцитів вивчалося багатьма авторами, причому досліджувалися не тільки їх кількісні, а й якісні зміни. У більшості досліджень, присвячених вивченню цього питання, показано, що вміст лейкоцитів під впливом систематичної спортивного тренування не змінюється. Однак є відомості і про зниження кількості лейкоцитів, яке можна розглядати як результат негативного впливу спортивного тренування. Деякі автори вважають, що така реакція характерна для малоперспективних спортсменів.

При дослідженні лейкоцитарної формули у спортсменів всі автори звертають увагу на збільшення кількості лімфоцитів. Говорячи про ознаки високого рівня функціонального стану спортсменів, А. П. Єгоров (1935) вказував, що зміни лейкоцитарної формули в спокої полягає у збільшенні кількості лімфоцитів і еозінофілоцітов. Це підтверджувалося роботами Е. Древінг і М. Чиркина (1931), Г. Мгебрішвілі і співавт. (1959), Ж. І. Карпової і співавт. (1987). Відносно решти елементів лейкоцитарної формули більшість авторів висловлюють одностайну думку про те, що їх кількість не змінюється.

Що ж до кількості еритроцитів і гемоглобіну в периферичної крові, то А. Н. Крестовников (1951), Ж. Рушниця (1959), В. І. Кузьмін (1975) та ін. відзначають його збільшення. На думку Ж. Рушниця, це відбувається внаслідок збудження еритропоезу, що викликається гипоксемией, що виникає у спортсменів при виконанні фізичних вправ, а також кисневого боргу після їх закінчення. Інше пояснення збільшення кількості еритроцитів запропоновано О. Ф. Кокая (1963), яка вважає, що воно пов’язане із зменшенням в організмі спортсмена кількості води.

Одночасно в літературі є дані про зменшення кількості еритроцитів і гемоглобіну в периферичної крові в порівнянні з не займаються спортом. Так, О. І. Імелік (1969) встановив зменшення кількості еритроцитів у плавців і волейболістів, яке, однак, не супроводжувалося зменшенням кількості гемоглобіну. З іншого боку, Е. Л. Кузьмін (1965), Р. Г. Науменко (1975), R. Lindemann і співавт. (1978) спостерігали у спортсменів зменшення кількості гемоглобіну без зниження кількості еритроцитів і пов’язували це з впливом великих фізичних навантажень.

Вплив спортивної спеціалізації на кількість гемоглобіну досліджено в роботах Ю. І. Циганкової (1955) і 3. 3. Шакірова (1978). Ними встановлено, що його більш низький вміст в 1 л крові відзначається у спортсменів, що тренують якість витривалості, і вони пояснюють це посиленим розпадом еритроцитів, а також недостатністю синтезу гемоглобіну. Характер рухової активності також впливає на кількість еритроцитів. Так, у спортсменів циклічних видів спорту їх більше, ніж у ациклических.

Що ж стосується ШОЕ, то, за даними більшості авторів, систематична спортивна тренування не викликає її змін. Таким чином, літературні дані свідчать про виражений вплив спортивного тренування на показники периферичної крові, а також про те, що на підставі їх змін можна судити про функціональної підготовленості спортсменів.

Наші дослідження периферичної крові дозволили встановити, що кількість еритроцитів, лейкоцитів і гемоглобіну у них таке ж, як і у не займаються спортом (табл. 16). Для лейкоцитарної формули характерно, як вказували й інші автори, наявність лимфоцитоза при зниженні деяких інших показників лейкоцитарної формули.

Однак у ряду спортсменів, що тренують, переважно, якість витривалості, нами виявлена тенденція до лейкопенії.

Рубрикатор

Охарактеризувати адаптаційні зміни серцево-судинної системи до фізичних навантажень

1. Розмір серця. Найбільші зміни відбуваються в лівому шлуночку;

внаслідок збільшення наповнення лівого шлуночка його внутрішні розміри збільшуються (ділятація камер лівого серця); збільшується товщина міокарда лівого шлуночка, підвищуючи силу його скорочення (гіпертрофія міокарда).

2. Систолічний обсяг (ударний обсяг крові). систолічний обсяг збільшується в спокої, при субмаксимальних і максимальних зусиллях; сновний фактор збільшення систолічного обсягу — збільшення діастолічного обсягу, обумовленого збільшенням кількості плазми крові; посилення скорочувальної здатності лівого шлуночка через гіпертрофію серцевого м’яза підвищеної еластичної тяги, збільшеної через більше повне діастолічне наповнення;

3. Частота серцевих скорочень (ЧСС) — значно знижується ЧСС у спокої у нетренованих людей на 1 удар у тиждень. У підготовлених спортсменів, зниження ЧСС відбувається до 40 уд/хв і більше;

— при субмаксимальних навантаженнях ЧСС теж зменшується на 20-40 уд/хв, через 6 місяців тренування, пропорційно виконаному обсягу роботи;

— у спокої ЧСС або залишається незмінною, або злегка вповільнюється; зменшується період відновлення ЧСС після навантаження, це можна використовувати для контролю за рівнем тренованості спортсмена;

— при силових тренуваннях теж уповільнюється ЧСС, але в меншому ступені.

4. Серцевий викид (хвилинний обсяг).

— спокої і при субмаксимальних навантаженнях серцевий викид (ХОК) не змінюється або злегка зменшується;

— при максимальних навантаженнях ХОК збільшується, що пов’язане зі збільшенням систолічного обсягу крові;

поліпшується кровопостачання м’язів;

— знижується артеріальний тиск у спокої;

— АТ при стандартних субмаксимальних навантаженнях не збільшується.

— збільшується через збільшення обсягу плазми;

— може збільшуватися кількість еритроцитів;

1. Розмір серця. Найбільші зміни відбуваються в лівому шлуночку;

внаслідок збільшення наповнення лівого шлуночка його внутрішні розміри збільшуються (ділятація камер лівого серця); збільшується товщина міокарда лівого шлуночка, підвищуючи силу його скорочення (гіпертрофія міокарда).

2. Систолічний обсяг (ударний обсяг крові). систолічний обсяг збільшується в спокої, при субмаксимальних і максимальних зусиллях; сновний фактор збільшення систолічного обсягу — збільшення діастолічного обсягу, обумовленого збільшенням кількості плазми крові; посилення скорочувальної здатності лівого шлуночка через гіпертрофію серцевого м’яза підвищеної еластичної тяги, збільшеної через більше повне діастолічне наповнення;

3. Частота серцевих скорочень (ЧСС) — значно знижується ЧСС у спокої у нетренованих людей на 1 удар у тиждень. У підготовлених спортсменів, зниження ЧСС відбувається до 40 уд/хв і більше;

— при субмаксимальних навантаженнях ЧСС теж зменшується на 20-40 уд/хв, через 6 місяців тренування, пропорційно виконаному обсягу роботи;

— у спокої ЧСС або залишається незмінною, або злегка вповільнюється; зменшується період відновлення ЧСС після навантаження, це можна використовувати для контролю за рівнем тренованості спортсмена;

— при силових тренуваннях теж уповільнюється ЧСС, але в меншому ступені.

4. Серцевий викид (хвилинний обсяг).

— спокої і при субмаксимальних навантаженнях серцевий викид (ХОК) не змінюється або злегка зменшується;

— при максимальних навантаженнях ХОК збільшується, що пов’язане зі збільшенням систолічного обсягу крові;

поліпшується кровопостачання м’язів;

— знижується артеріальний тиск у спокої;

— АТ при стандартних субмаксимальних навантаженнях не збільшується.

— збільшується через збільшення обсягу плазми;

— може збільшуватися кількість еритроцитів;

Адаптаційні зміни лейкоцитів периферичної крові при дії дозованого фізичного навантаження

Аналіз ендокринної функції тимуса у людей з різним функціональним станом серцево-судинної системи при короткотривалому фізичному навантаженні різної інтенсивності. Оцінка змін функціональних характеристик лейкоцитів периферичної крові здорових осіб.

Подобные документы

Зміни відсоткової кількості морфологічних типів еритроцитів у людей із різним ступенем фізичної підготовки до та після фізичного навантаження субмаксимальної потужності. Показники фізичної працездатності людей із використанням методу велоергометрії.

Дослідження експресії поверхневих антигенів Т-клітин периферичної крові у здорових осіб з радіаційно незабруднених районів України. Вплив профілактичного курсу нормобаричної гіпоксії на експресію поверхневих маркерів Т-лімфоцитів периферичної крові.

Методика керування серцевим ритмом і функціональним станом кардіореспіраторної системи випробовуваних із різним типом вегетативної регуляції серцевого ритму. Збільшення толерантності серцево-судинної системи до субмаксимального фізичного навантаження.

Дослідження ролі крові як зв’язуючої ланки функціональних систем організму. Визначення ступеню впливу газоподібного формальдегіду ізольовано та в поєднанні з гіпертермією на загальну кількість лейкоцитів. Фізико-хімічні властивості мембран лейкоцитів.

Перспектива включення низькомолекулярної фракції кордової крові великої рогатої худоби до складу реабілітуючого середовища. Підвищення функціональної активності лейкоцитів донорської крові людини після гіпотермічного або низькотемпературного зберігання.

Вивчення порушення іонного та енергетичного гомеостазу сапонін-перфорованих лімфоцитів периферичної крові у щурів із дерматитами різної етіології. Виявлення порушень регуляторних механізмів у лімфоцитах при дерматитах алергічної породи у щурів.

Структура та циркуляція крові в людському організмі. Функції крові та її основне призначення. Характеристика формених елементів крові: червоних кров’яних тілець — еритроцитів, кров’яних пластинок — тромбоцитів та білих клітин крові — лейкоцитів.

Дослідження лейкоцитарної формули крові деяких найбільш поширених представників океанічних, морських і прісноводних риб в нормі. Оцінка зміну клітинного складу лейкоцитів риб`ячої крові при впливі токсичних речовин органічної та неорганічної природи.

Оцінка стану хромосомного апарату лімфоцитів периферичної крові дітей України, які мешкають в районах випадіння радіоактивних опадів в результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Динаміка хромосомного мутагенезу в лімфоцитах периферичної крові дітей.

Характеристика гіпокінетичних розладів. Вивчення змін інфрадіанної ритміки екскреції катехоламінів із сечею при гіпокінетичному стресі та обмеженні рухливості тварин. Дослідження показників функціонального стану нейтрофілів периферичної крові щурів.

Записи созданы 25534

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх