Відділи середостіння розділяються стінками перикарда

Відділи середостіння розділяються стінками перикарда

В перикарді виділяють 5 відділів:

1) передній — грудино-реберний — відділ перикарда прилежит до переднього середостіння та грудної стінки;

2) нижній — діафрагмальний — відділ перикарда зрощені з сухожильних центром діафрагми. Через нього проходить нижня порожниста вена, що впадає потім у праве передсердя;

3) лівий і 4) правий бічні — плевральні — відділи перикарда прилягають до середостіння плеврі, відокремлені від неї сагиттальном відрогами внутригрудной фасції і незначною кількістю пухкої клітковини. Між бічним відділом перикарда і середостіння плеврою кпереди від коренів легень з кожного боку проходить п. phrenicus в супроводі a. pericardiacophrenica;

5) задній — предпозвоночной — відділ перикарда являє собою пластинку неправильної форми, розташовану між судинами кореня серця. Задньою поверхнею перикард прилягає до стравоходу і низхідній аорті, утворюючи разом з бронхопері-кардіальної мембраною задню стінку середнього середостіння і відповідно передню стінку заднього.

У єдиній порожнини перикарда виділяють ряд пазух, які мають практичне значення.

При переході передньої частини париетального листка перикарда в нижню утворюється передньонижні пазуха, Sinus anterior inferior pericardii, положення якої відповідає куту між грудиною і діафрагмою. Цю пазуху перикарда пунктирують при скупченні в ній крові або ексудату.

В області задненижней стінки перикарда є дві постійні ізольовані один від одного пазухи.

Простір позаду аорти і легеневого стовбура носить назву поперечної пазухи перикарда, Sinus transversus pericardii[Thiele]. Так як аорта і легеневий стовбур оточені з усіх боків загальним листком перикарда, в порожнині перикарда їх можна обійти пальцем.

Поперечна пазуха перикарда обмежена спереду і зверху задньою поверхнею висхідної аорти та легеневого стовбура, ззаду — верхньої порожнистої веною, правою легеневою артерією і задньою стінкою перикарду, знизу — поглибленням між лівим шлуночком серця і передсердями.

Поперечна пазуха перикарда добре виявляється праворуч, якщо аорту і легеневий стовбур відтягнути кпереди, а верхню порожнисту вену — вкінці. Зліва в пазуху можна увійти позаду легеневого стовбура.

Коса пазуха перикарда, Sinus obliquus pericardii, обмежена нижньої порожнистої веною знизу і праворуч, лівими легеневими венами зліва і зверху. Спереду вона обмежена задньою поверхнею лівого передсердя, ззаду — задньою стінкою перикарду. Для огляду косою пазухи верхівку серця відводять вперед і вгору. Поперечний розмір входу в косу пазуху коливається від 45 до 60 см.

У цьому глибокому кишені накопичується ексудат при перикардиті у лежачого хворого.

ТОПОГРАФІЯ середостіння

середостіння — Комплекс органів і нервово-судинних утворень, обмежений з боків правої і лівої Медіас-тінальнимі плеври, ззаду — тілами грудних хребців, спереду — задньою поверхнею грудини. Знизу середостіння обмежене діафрагмою, зверху повідомляється з поло-

Мал. 9-37. Лімфатичні судини і лімфатичні вузли легенів.1 — нижня порожниста вена, 2 — легеневі вени, 3 — правий середній подовжній бронх, 4 — діафрагмальнийнерв і перікардодіафрагмальние артерія і вени, 5 — бронхолё-гочного лімфатичні вузли, 6 — верхній подовжній бронх, 7 — головний бронх, 8 — навколотрахеальних лімфатичні вузли, 9 — трахея, 10 — плечеголовная вена, 11 — загальна сонна артерія, 12 — аорта, 13 — верхні трахеобронхіальні лімфатичні вузли, 14 — нижні трахеобронхіальні лімфатичні вузли, 15 — лівий нижній подовжній бронх, 16 — стравохід, 17 — задні медіастинальні лімфатичні вузли, 18 — діафрагма. (З: Золотко Ю. Л. Атлас топографічної анатомії людини. — М., 1967.)

стю шиї через верхню апертуру грудної клітки.

Згідно Паризької анатомічної номенклатурі, середостіння підрозділяють на верхнє і нижнє (Mediastinum superius et mediastinum inferius) (Рис. 9-38).

— Верхнє середостіння від нижнього відмежовують умовної горизонтальною площиною, проведеною через кут грудини і міжхребцевий диск між IV і V грудними хребцями. Воно містить великі судини

(Дугу аорти і відходять від неї судини, пле-чеголовние вени, верхню порожнисту вену), трахею, верхню частину грудного відділу стравоходу, блукаючі і діафрагмальні нерви, симпатичний стовбур, грудну протоку, вилочкової залози. Нижня середостіння передній і задньою стінками перикарда в свою чергу ділять на переднє, середнє і заднє (Mediastinum anterius, medium et posterius). Переднє середостіння розташовано між задньою повер-

Мал. 9-38. Розподіл середостіння.1 -Задні середостіння, 2 — аорта, 3 — V грудної хребець, 4 — IV грудний хребець, 5 — верхнє середостіння, 6 — рукоятка грудини, 7 — переднє середостіння, 8 — тіло грудини, 9 — серце, 10 — середнє середостіння, 11 -діафрагма. (З: Keith L. Moore. Clinically oriented Anatomy, 1992.)

хности грудини і передньою стінкою перикарду, містить внутрішні грудні судини і нижню частину вилочкової залози. Середнє середостіння розташовано між переднім і заднім листками перикарда і містить серце і порожнину перикарда. Заднє середостіння розташовано між заднім листком перикарда і тілами грудних хребців.

У Росії серед топографоанатомів до останнього часу було прийнято поділ середостіння на переднє і заднє площиною, проведеною через трахею і головні бронхи. Переднє середостіння поділяють на верхній відділ, який містить вилочкової залози, великі судини і нерви, і нижній відділ, який містить перикард і серце. Заднє середостіння як у верхньому, так і в нижньому відділах представлено одними і тими ж органами, тому не виникає необхідності в його поділі. Заднє середостіння містить стравохід, блукаючі нерви, симпатичний стовбур і внутренностние нерви, непарну і полунепарную вени, грудної проток, грудну частину низхідній аорти.

Переднє середостіння за своїми розмірами більше і займає приблизно 2/3 обсягу середостіння. У передньому середостінні розташовані серце (Cor) з перикардом (Pericardium) і перикардіальної порожниною (Cavitas pericardialis). великі судини, вилочкова залоза, а також діафрагмальний нерви.

Хірургічна патологія середостіння та стравоходу

Оперативні доступи. До хірургічного доступу при пухлинах та кіста» середостіння існують такі вимоги: доступ повинен дозволяти вільно маніпулювати в середостінні, бути вигідним і найменш травматичним. Багато хірургів використовують трансторакаяьний доступ при пухлинах та кістах середостіння. Хоча при пухлинах переднього середостіння останні роки частіше використовується трансстернальний доступ. І трансторакальних доступів слід відмітити: передній, передньо-бічний, задній, заяньо-бічний. поперечний, черездвоплевральний доступ.

Трансстернадьний доступ може бути повздовжнім, або частковим: Безумовно, «о доступ при операціях на органах середостіння в першу чергу визначається локалізацією утворення в медіастінаяьному просторі, його розмірами, важкістю стану хворого та функціональними резервами пацієнта.

КІСТИ ТА ПУХЛИНИ СЕРЕДОСТІННЯ

Хірургія органів грудної порожнини за останні 20-30 років одержала значний розвиток. Особливо великих успіхів досягнуто в найбільш молодій ділянці торакальної хірургії – хірургії середостіння.

Важливим внеском в розвиток хірургії середостіння відзначились роботи Б.В. Петровського (1960), А.Н. Бакулева та P.C. Колеснікової (1967), К.Т. Овнатаняна В.М. Кравец (1971), 0.0. Вишнев-ського (1977). Поряд з цими були видані монографії, що висвітлювали морфологію пухлин та кіст середостіння СЗ.В. Гольберт, Г.А. Давнікова, (1965), а також рентгенодіагностику пухлин середостіння. Кузнецов, П.С. Розенштраух, (1970).

Для зручності визначення локалізації патологічних процесів у середостінні воно умовно поділяється на переднє та заднє, а також на верхнє та нижнє. Межею між переднім та заднім середостінням прийнято вважати Фронтальну площину, проведену через центр обох коренів легенів. Внаслідок цього в передньому середостінні залишаються: висхідна аорта та її дуга з безіменною, лівою загальною та лівою підключичною артеріями, що відходять від неї, обидві безіменні та верхня порожниста вени, нижня порожниста вена і ділянка її впадіння в праве передсердя, легеневі судини, серце з перикардом, зобна залоза, обидва діафрагмальних нерви, лімфатичні вузли середостіння» трахея, початкові відділи первинних нервів.

В задньому середостінні залишаються: стравохід, непарна та напівнепарна вени, грудний лімфатичний протік і правобічна система лімфотоку середостіння, правий та лівий блукаючі нерви, низхідна аорта, пограничні вузли симпатичного нерву, лімфатичні вузли і клітковина середостіння.

Кісти середостіння займають значне місце в медіастінальній патології. За даними П.Т.Волкова (1970р.), різноманітні тонкостінні кісти складають 18,5% від загальної кількості новоутворень середостіння.

Серед множинних кістозних утворень середостіння прийнято виділяти істинні первинні кісти середостіння, що розвиваються з целоми (перикардіальні) або з передньої кишки (бронхіальні, енте-рокістоми). Слід виділяти ще й паразитарні кісти (ехінококоз).

Б.В. Петровський С19603 пропонує наступну класифікацію:

– прості епітеліальні (бронхогенні):

Брохогенні або епітеліальні кісти за будовою являють собою округле тонкостінне утворення, наповнене рідким, світлим, тягучим вмістом мукоідного характеру, що нагадує яєчний білок. Вони характеризуються загальністю будови стінки з стінками дихальних шляхів, чому й зобов'язані своєю назвою. По відношенню до всіх доброякісних новоутворень і кіст середостіння вони складають 3-5%. До 1966 року в літературі опубліковано біля 350 спостережень СВ.А. ДавиденкоЗ.

Бронхогенні кісти зустрічаються дещо частіше серед чоловіків у віці 30-50 років. Як правило, кісти локалізуються у верхніх відділах правого середостіння. Так, 0.0. Вишневський та співавт. спостерігали 8 хворих, у 7 з яких була правобічна локалізація.

Клініка. Клінічні прояви бронхогенних кіст залежать від локалізації останніх та їх взаємозв'язку з оточуючими (тканинами) органами. Тому деякі автори (Е. А. Степанов, 1961) виділяють 4 групи:

– паратрахеобронхіальні (паратрахеальні, біфуркаційні. кореневі);

– парастравоходні (білястравоходні, інтрамуральні):

– відшнуровані кісти, що об'єднують кісти з незвичайною локалізацією.

Найбільш яскрава клінічна картина спостерігається в групі паратрахеобронхіальних кіст. Сусідство кіст з біфуркацією трахеї викликає надсадний кашель, задуху, дисфагію, навіть при малих їх розмірах. Особливо виражена клінічна картина захворювання виявляється у дітей, у яких невелика за розмірами кіста може викликати кашель дисфагію, ателектаз або емфізему легенів – симптоми стиснення дихальних шляхів. Для параезофагеальних кіст найбільш характерна дисфагія. Цей симптом може бути виражений, особливо при ковтанні, що часом викликає підозри на стороннє тіло стравоходу.

Параперикардіальні кісти, як правило, перебігають без симптомів.

Клінічні прояви хвороби можуть бути зумовлені розвитком запальних процесів або раптовим проривом вмісту кісти в дихальні шляхи, судини та різні органи. При сполученні кісти з бронхіальним деревом у хворих можливі кровохаркання. Якщо кіста одночасно проривається в бронх 1 плевральну порожнину, розвивається бронхо-плевральна нориця і пневмоторакс. При інфекційному запаленні кісти може розвинутись септичний синдром. Таким чином, в певній кількості випадків клінічні прояви хвороби можуть бути зумовлені ускладненнями, що розвиваються.

Інколи можуть спостерігатись та бути переважаючими ускладнення з боку серцево-судинної системи, внаслідок стиснення серця та судин кістою, а також стиснення легеневої артерії.

Записи созданы 25534

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх